Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 Otwock,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Ogłoszenie nr 7/2021
nazwa stanowiska: Podinspektor
Miejsce pracy: Otwock

nazwa komórki organizacyjnej do której jest prowadzony nabór:

Wydział Administracyjny


Wymiar etatu:1/1

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa systemów informatycznych;
 • System obiegu dokumentów: EZD;
 • Platforma ePuap;
 • Portal sprawozdawczy GUS;
 • Konfiguracja i serwis sprzętu informatycznego;
 • Administracja Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Helpdesk – wsparcie techniczne pracowników urzędu;
 • Usuwanie zgłoszonych usterek sprzętu komputerowego lub zgłaszanie ich do serwisu;
 • Administracja serwerem poczty elektronicznej.

Warunki pracy:

 • Praca na stanowisku biurowym związana z bezpośrednią obsługą pracowników w godzinach poniedziałek 8 :00-17:00, od wtorku do czwartku 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00, z zastrzeżeniem regulacji wprowadzanych w związku z sytuacją epidemiologiczna w kraju;
 • Praca wymagana obsługi urządzeń: komputer, drukarka, telefon/fax, ksero, skaner;
 • Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy częściami budynku lub innymi budynkami urzędu;
 • Budynek, w którym wykonywana będzie praca nie posiada windy, szerokich drzwi oraz poza parterem toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:


Wykształcenie

Wyższe


Staż pracy

2 lata


Znajomość aktów Prawnych
 • Ustawa o pracownikach samorządowych;
 • Ogólna znajomość Ochrony Danych Osobowych.

Umiejętności

 • Biegła znajomość pakietów biurowych oraz systemów operacyjnych Windows (instalacja i konfiguracja);
 • Znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego.

Wymagania dodatkowe (pożądane)

 

Wykształcenie

Wyższe w zakresie informatyki, kierunków technicznych.

 

Doświadczenie zawodowe

2 lata na stanowisku informatyka lub zbliżonym.

 

Wymagane dokumenty

 • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • List motywacyjny;
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • Kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji (dostępne w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Otwocku (dostępna w BIP Powiatu Otwockiego zakładka dokumenty dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie);
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 24 października 2021 r., w formie papierowej z dopiskiem „ogłoszenie nr 10/2021”, w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13, 05-400 Otwock lub za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub lub za pomoca przycisku APLIKUJ TERAZ

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

O zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku mogą ubiegać się obywatele polscy, gdyż stanowisko związane jest z wykonywaniem władzy publicznej.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne lub te, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach poszczególnych etapów naboru. Ostateczna Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

 

Starosta Otwocki zastrzega sobie prawo do pozostawienia naboru bez rozstrzygnięcia.

Zobacz najnowsze oferty

Java Developer

Java Developer
Power Media
Power Media
dolnośląskie / Wrocław
dolnośląskie / Wrocław
Od: dzisiaj

Senior Front-End Developer

Senior Front-End Developer
Integra Software Sp. z o.o.
Integra Software Sp. z o.o.
warmińsko-mazurskie / Olsztyn
warmińsko-mazurskie / Olsztyn
Od: dzisiaj

Senior Front-End Developer

Senior Front-End Developer
Integra Software Sp. z o.o.
Integra Software Sp. z o.o.
łódzkie / Łódź
łódzkie / Łódź
Od: dzisiaj

Senior Front-End Developer

Senior Front-End Developer
Integra Software Sp. z o.o.
Integra Software Sp. z o.o.
mazowieckie / Warszawa
mazowieckie / Warszawa
Od: dzisiaj

Senior Front-End Developer

Senior Front-End Developer
Integra Software Sp. z o.o.
Integra Software Sp. z o.o.
małopolskie / Kraków
małopolskie / Kraków
Od: dzisiaj

Senior Front-End Developer

Senior Front-End Developer
Integra Software Sp. z o.o.
Integra Software Sp. z o.o.
pomorskie / Gdańsk, Gdynia
pomorskie / Gdańsk, Gdynia
Od: dzisiaj
Oferty pracy:
Więcej ofert pracy
Znajdź pracę
Kategorie
Archiwa